Podmínky (Po)velikonoční soutěže

 

 

Podmínky (Po)velikonoční soutěže na Instagramu

 

4.4.2021 

 

Text uvedený níže představuje pravidla soutěže probíhající na internetové sociální síti Instagram (dále jen „soutěž“).

 

Pořadatel soutěže:

 

Iron Muscles s.r.o.,

Džbánov 95, 566 01 Džbánov

IČ: 09886648 

DIČ: CZ09886648 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 47062.

(dále jen “pořadatel”)

 

 

Organizátor soutěže:

 

Kamil Smrčka

vlastník instagramového profilu kamil_smrcka

 

 

Provozovatel internetové sociální sítě Instagram není pořadatelem ani organizátorem soutěže. (dále jen „sociální síť Instagram“).

 

 

Místo a doba konání soutěže:

 

Soutěž proběhne ve dnech 5.-11.4.2021 (dále jen „doba konání soutěže“) na internetu a na území České republiky.

 

 

Soutěžící:

 

Soutěže se může zúčastnit fyzická́ osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která splní stanovená́ pravidla soutěže. Pro účastníky soutěže – platí (mimo jiné) následující pravidla:

 

Podmínkou účasti v soutěži je být k okamžiku, kdy se zájemce o účast v soutěži chce soutěže zúčastnit, již zaregistrován jako uživatel sociální sítě Instagram a “sledovat” nebo-li být fanouškem instagramového profilu ironmusclescz a kamil_smrcka.

 

Soutěžící́ musí být schopen prokázat autenticitu svého instagramového profilu a to během konání soutěže tak i po jejím skončení.

 

Soutěžící je povinen dodrž̌ovat všechna pravidla použití sociální sítě Instagram.

 

Každý soutěžící se může zúčastnit pouze jednou.

 

Soutěže se nesmí zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli.

 

Osoba, která nesplní jakoukoliv z podmínek účasti stanovenou v těchto pravidlech, nemá nárok na výhru a může být ze soutěže kdykoliv vyloučena a to bez náhrady.

 

 

Princip soutěže:

 

Ten kdo se chce soutěže zúčastnit, musí ve dnech 5.-11.4.2021 vložit 1 komentář k soutěžnímu příspěvku, který nalezne na instagramovém profilu kamil_smrcka, a v něm označit minimálně 2 osoby které sleduje na sociální síti Instagram za pomoci symbolu „@“.

 

Účastník soutěže může k soutěžnímu příspěvku vložit pouze jeden komentář.

 

Účastník soutěže musí dát soutěžnímu příspěvku tzv. "like" (neboli označit, že se mu líbí).

 

Účastník musí v den kdy proběhne slosování soutěže sledovat (být “followerem”) instagramový profil ironmusclescz a kamil_smrcka.

 

 

Princip slosování výherce soutěže:

 

Slosování proběhne náhodným zastavením tzv. “scrollingu” (rolování) komentářů pod soutěžním příspěvkem za pomocí prstu, přičemž autor komentáře, na kterém se bude po zastavení scrollingu prst nacházet, se v případě kladného splnění všech podmínek soutěže stane výhercem soutěže.

 

 

Výhra v soutěži:

 

Výherce obdrží balíček který bude obsahovat:

 

1x - 1000 g syrovátkového proteinu s příchutí dle vlastního výběru, který je v nabídce na internetových stránkách www.IronMuscles.cz

1x - shaker

1x - pillbox

1x - silikonový náramek

 

Všechny produkty si může soutěžící prohlédnout na již zmíněných internetových stránkách. 

 

Jméno instagramového profilu výherce bude oznámeno na instagramovém profilu ironmusclescz a kamil_smrcka.

 

Výherce bude vyzván k zaslání svých doručovacích údajů a dalších kontaktních informací soukromou zprávou tzv. “Directem” na sociální síti Instagram.

 

Pokud vítěz soutěže nesdělí pořadateli kontaktní informace dle pokynů ve výzvě, ztratí nárok na výhru která propadne pořadateli.

 

Nárok na výhru dále ztratí soutěžící, který nesplní́ jakoukoliv z podmínek úč̌asti v soutěži nebo nebude schopen prokázat jejich splně̌ní.

 

Dále ztratí nárok na výhru soutěžící, který jednaĺ v rozporu s pravidly soutěže, nebo který́ byl ze soutěže vyloučen.

 

 

Předání výhry:

 

Výherci bude výhra zaslána na jim zvolené výdejní místo společnosti Zásilkovna s.r.o. v České Republice prostřednictvím společnosti Zásilkovna s.r.o. 

 

Pokud nebude možno výhru výherci doručit, z důvodů na straně výherce, propadá výhra ve prospěch pořadatele.

 

 

Autorská práva, souhlas se zpracováním osobních údajů a schválení pravidel:

 

Vstupem do soutěže vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže.

 

Účastí́ v soutěži dává soutěž̌ící pořadateli a organizátorovi souhlas a oprávnění pořizovat zvukové, obrazové a audio-vizuální́ záznamy veškerého obsahu instagramového profilu výherce soutěž̌e, a to za účelem sdílení příspěvku oznamujícího výherce soutěže, a to vše bezplatně a bez jakéhokoliv omezení užití.

 

 

Vstupem do soutěže soutěžící:

 

Souhlasí, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých v rámci soutěže pořadateli a organizátorovi k marketingovým účelům pořadatele, a to až do odvolání tohoto souhlasu, který musí být pořadateli doručen písemnou formou na adresu sídla firmy pořadatele.

 

Potvrzuje, že byl pořadatelem a organizátorem, coby správci a zpracovateli osobních údajů, informován o všech právech vyplývajících ze zákona, například o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona.

 

Účastník soutěže bere na vědomí, že souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat.

 

Údaje poskytnuté účastníkem soutěže, mohou kromě pořadatele a organizátora soutěže, zpracovávat další osoby pověřené pořadatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zpracování údajů k marketingovým účelům.

 

Zpracovávané údaje budou zpřístupněny pořadateli, organizátorovi a všem zpracovatelům a osobám jinak zúčastněným na realizaci soutěže či jiných marketingových akcích organizátora nebo pořadatele soutěže, popřípadě osobě, které organizátor či pořadatel soutěže údaje předá.

 

Účastník soutěže souhlasí ve smyslu úst. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky.

 

Účastník soutěže si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adresu pořadatele.

 

 

Termín soutěže:

 

5.4.2021 od 15:00 hod - 11.4.2021 15:00 hod.

 

 

Vyhlášení výherce:

 

11.4.2021 15:00 - 16:00 hod.

 

 

Odeslání výhry:

 

do 30.4.2021

 

 

Ostatní ustanovení a podmínky soutěže:

 

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla nebo podmínky soutěže včetně změny doby její́ho konání́, či soutěž̌ kdykoliv přeruš̌it nebo ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejně̌ní na webu www.IronMuscles.cz a na instagramovém profilu ironmusclescz a kamil_smrcka.

 

Bude-li mít pořadatel nebo organizátor soutěže oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé́ nebo nekalé́ jedná́ní soutěžícího či jiné osoby, která soutěž̌ícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání́ dojde, může být soutěžící ze soutěž̌e bez náhrady vyloučen. To platí stejně̌ i v případě jiné́ho jedná́ní soutěžícího či jiné́ osoby, která́ soutěžící́mu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež̌ je jinak v rozporu s pravidly soutěže či podmínkami nebo s obecný́mi zásadami poctivé soutěže a fair play.

 

Rozhodnutí organizátora nebo pořadatele o vyloučení ze soutěž̌e je konečné, bez možnosti odvolá́ní.

 

Pořadatel a organizátor soutěže si vyhrazují právo považovat za podvodné takové́ instagramové účty, které mají méně̌ než 20 sledujících, a soutěžícího s takovým účtem ze soutěže bez náhrady vyloučit.

 

Pořadatel ani organizátor soutěže neručí za jaké́koliv technické problémy v souvislosti s úč̌astí v soutěži (př̌edevším za funkčnost internetu a internetové sociální sítě̌ Instagram) ani za jedná́ní́ třetích osob na sociální síti Instagram č̌i jinde na Internetu.

 

Pořadatel ani organizátor soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení́ nebo poškození́ výhry poté, co ji předal doručovateli (Zásilkovna s.r.o.).

 

Pořadatel ani organizátor soutěže neodpovídá za žádné škody způsobené́ přípravou či prováděním jaký́chkoliv soutěžních ú́konů, účastí́ v soutěži ani výhrou v soutěži nebo v souvislosti s nimi.

 

Účast v soutěži ani výhru nelze vymáhat soudní cestou.

 

Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo přidruž̌ená k sociální síti Instagram. Informace poskytnuté́ v rámci soutěže neposkytuje soutěžící provozovateli sítě Instagram. 

 

Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti musí být směřovány organizátorovi, nikoliv provozovateli sociální sítě Instagram.

 

Soutěž a vztahy mezi soutěžícími a organizátorem a pořadatelem se řídí právním řádem Č̌eské republiky s vyloučením kolizní́ch norem mezinárodního práva soukromé́ho.

 

 

Ve Džbánově, dne 4.4.2021